2018 KDV Oranları Ne Kadar Güncel KDV Oranlarına Nereden Bakılır ?

2018  KDV Oranları Ne Kadar Güncel KDV Oranlarına Nereden Bakılır ?

Katma Değer Vergisi Uygulaması 3065 Sayılı KDV Kanunun yayınlandığı tarih olan 25/10/1984 tarihinden bu yana tanıdığımız bir vergidir.

3065 Sayılı KDV Kanunun 1 Maddesinde KDV Kanusunun Konusunu Teşkil Eden işlemleri belirtmiştir.

Buna Göre İşlemin en önemli ve birincil şartı işlemin Türkiye de yapılmasıdır.

İşlemlerin Türkiye’de yapılması :

  • Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını,
  • Hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını

ifade eder.

KDV’ye tabi olan işlemler ise Kanuna Göre aşağıda ki gibidir.

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi[2]

e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

İşlem Türkiye de Olması Yeterlidir Diğer Durumların Önemi Bulunmamaktadır

Ticarî, sınaî, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.

KDV Kanununda da Diğer Kanunlarda Olduğu İstisna ve Muafiyet  Durumları Bulunmaktadır

3065 Sayılı KDV Kanunun 1 maddesinde KDV’nin konusunu düzenlenmiş. Ancak bu durumlarda olsa bile Kanun açık olarak bazı işlemleri istisna tutmuş. Yine Bazı kişi kuruluşlar muaf tutmuştur.

3065 Sayılı KDV Kanunun da istisna ve muafiyetler 11 ile 19 arası maddeler arasında düzenlenmiştir.

2018 KDV Oranları Ne Kadar Güncel KDV Oranlarına Nereden Bakılır ?

3065 Sayılı KDV Kanunu  Yürürlük maddeleri dahil olmak üzere 63 madde iken. Kanunun çok kapsamlı olması nedeni ile günümüze kadar 39 adet geçici madde eklenmiştir. Yine KDV Kanunun çok karışık olması nedeniyle Kanunu açıklayıcı yüzlerce tebliğ yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı KDV Kanununda ki tebliğ karmaşasını bitirmek için 2014 yılında tüm tebliğleri birleştirmiş olmasına rağmen genel tebliğden sonra yine onlarca genel tebliğ yayınlanmıştır. Özeti KDV Kanunu çok az maddeden oluşmasına rağmen çok karmaşık bir kanundur. Yeni ürünler çıktıkça yeni hizmetler çıktıkça ve teknoloji geliştikçe KDV Kanunu için yeni genel tebliğler yayınlanacaktır.

Genel KDV Oranı Ne Kadar ?

3065 Sayılı KDV Kanunun 28. Maddesinde KDV oranın ne kadar olduğu düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Şeklindedir.

Bakanlar Kurulu Kanunun verdiği yetkiyi bir çok defa kullanmıştır. Günümüzde uygulanan KDV Oranı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ise 2007 Yılına ait olan. 30 Aralık 2007 Tarihli ve 26742 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/12/2017 tarihli 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmiştir.

 Söz Konusu Bakanlar Kuruluna Göre KDV Oranları

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

Gücel KDV Oranlarını Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde bulabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden Güncel KDV Oranına  GİB Anasayfa Yararlı Bilgiler – K.D.V. Oranları sayfasından ulaşabilirsiniz. Söz konusu yeni güncellemeler geldikçe güncellenmektedir. 

Emekliye Faizsiz Kredi 2018.Kimler Ne Kadar Alacak ?Geri Ödeme Nasıl Olacak?

25 Yıllık Evlilikte Emeklilik 2018. 25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımları Nasıl Emekli Olacak?

2018 İnteraktif Vergi Dairesi Nasıl Kullanılır Hangi İşlemler Yapılabilir ?

Vergi Yapılandırma Mart 2018 Taksit Ödemesi Sona Erdi Ödenmediyse Yapılandırma Bozulur mu ?

 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz