2018 Torba Yasa İle Gelen SGK Teşvikleri Resmi Gazetede Yayınlandı

2018 Torba Yasa İle Gelen SGK Teşvikleri Resmi Gazetede Yayınlandı

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27/03/2018 Tarihli 2. mükerrer gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu kanunla birlikte işverene çalışana bir çok yeni SGK teşvikleri geldi.

İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında da Devam Edecek

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiş ve uygulanma süresi 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren 100 TL işverenlere sigorta prim desteği uygulamasının devamı niteliğinde çıkarılan ve benzerlik gösteren bir düzenleme yapıldı.7103 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19. madde ile İşverenler 2018 yılında çalıştırdıkları sigortalıları için aylık olarak 100 lira tutarında sigorta prim desteği alabilecek. Yapılan düzenlemeye göre Sigorta prim desteği geçerlilik tarihi 01 Ocak 2018 tarihi olarak belirlendi.  İşverenler  sigorta prim desteğinden geriye dönük yararlanabilecekler. Bu düzenleme ile birlikte 5510 yüzde 5 lik indirim ve sigorta prim desteği ile birlikte işverenin bir sigortalı işçi için ödeyeceği aylık sigorta primi 559,00 TL ‘ye düşüyor.

Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı

4447 sayılı Kanunun  geçici 19. madde Sigorta Prim Desteği Faydalanma Şartları

Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,  işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

İşverenlere Bir Ay Benden Bir Ay Senden Sigorta Prim ve Ücret Desteği Geldi

7103 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19. madde ile  yapılan düzenlemeye göre işvrenlerin ilave çalıştıracakları sigortalı işçilerin 2018 yılında işe alınan kişinin işe başlama tarihini takip eden ikinci ayları primleri devlet tarafından karşılanacak.

2018 Hurda Araca ÖTV İndirimi Yasalaştı Başvurular Ne Zaman Başlıyor ?

4447 sayılı Kanunun  geçici 20. madde Sigorta Prim Desteği Faydalanma Şartları

        2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerleri. İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla. 1/1/2018 Tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların. İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç. 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları2017 Yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla.  işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

    Destek kapsamındaki sigortalılar için 100 Lira sigorta prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.

     Sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

SGK Eksik Gün İçin Artık Ceza Kesemeyecek

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan değişiklikle SGK ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmeyecektir. SGK düzenleme nedeniyle eksik gün nedeniyle cezada kesemeyecek.

Söz Konusu Resmi gazeteye Buradan Ulaşabilirsiniz

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz