2018 Vergi Cezası için Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılır Şartları Nelerdir ?

2018 Vergi Cezası için Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılır Şartları Nelerdir ?

Vergi Kanunlarında vergi ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlere bir çok ceza türü düzenlemiştir. Vergi Kanunları bu vergi cezalarını bazı durumların oluşması durumunda azaltmak veya kaldırmak gibi de düzenlemeler yapmıştır

Kendilerine tarh edilen vergi cezalarının azaltma veya kaldırılmasını sağlayan vergi sistemlerinden bir taneside Uzlaşma yöntemidir. Uzlaşmanın iki şekli vardır. Bunlar Tarhiyat öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat sonrası uzlaşmadır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Bu tür uzlaşma, Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar, nedeniyle daha tarhiyat işlemi tamamlanmadan yapılan uzlaşma şeklidir. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın tarhiyat sonrası uzlaşmadan en önemli farkı bütün vergi zıyaı cezaları, Özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına girerken. Tarhiyat sonrası uzlaşma da ise sadece vergi ziyaı cezası kapsamına girmektedir. Kaçakçılık suçları nedeniyle kesilen her türlü ceza hem tarhiyat öncesi hemde tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamı dışındadır.

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir Peşinat verilir mi 2018 ?

 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat işleminin ardından çıkan ceza için yapılan uzlaşma türüdür. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın içerisine sadece vergi ziyaı cezaları girmektedir. Örneğin pişmanlık ihlalleri ile kesilen vergi ziyaı cezaları kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere dayanan vergi ziyaı cezaları ve kaçakçılık harici diğer vergi ziyaı cezaları kapsamdadır.

Kesinleşmiş Vergi Ziyaı Cezaları için Uzlaşma Talep Edilebilir mi?

Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamında değildir.

Tarhiyat Öncesinde Bulunmayan Mükellef Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebinde Bulunabilir mi ?

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmayan mükellef, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir.

Hatta Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin, uzlaşma görüşmesinden önce bu talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi durumunda, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurabilir.

Mükellef Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurmuş ve uzlaşamamış ise tarhiyat sonrası uzlaşmaya kesinlikle başvuramaz. Mükellefler İki hakkından birini kullanabilirler.

Vergi Daireleri Vezne Çalışma Saatleri 2018. Veznede Kredi Kartı Geçer Mi?

Uzlaşma Talebi Başvuru Süresi ne Kadar ?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Başvuru Süresi 

Nezdinde inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.

İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilirler.

  Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Başvuru Süresi 

Uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

Uzlaşma Talepleri Nereye Yapılır ?

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda Talep, vergi incelemesini yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması da ilgili mercie yazılı başvuru yerine geçer.

Kimler Basit Usul Olabilir?Şartları Nedir?Ne Kadar Vergi Öderler?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat sonrası Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine Uzlaşma talep dilekçesi ile yapılır.

Uzlaşma Talepleri Kim tarafından Yapılır ?

Tarhiyat öncesi veya sonrası Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir.

Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılar ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir.

2018 Torba Yasa İle Gelen SGK Teşvikleri Resmi Gazetede Yayınlandı

Dava Açtıktan Sonra Uzlaşmaya Başvurulabilir mi ?

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir.

Mükellef tarafından aynı vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüzdür.

 Uzlaşılan Vergi Ne Kadar Süre İçinde Ödenmelidir Ödenmezse Uzlaşma Bozulur mu ?

Uzlaşmanın geçerli olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce mükellefe tebliğ olunmuşsa normal vade tarihlerinde; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir.

Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma bozulmaz. Ancak, kesinleşen tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanır.

Uzlaşma Sırasında Mükelleflerin bulundurulması Gereken Belgeler Nelerdir ?

  • Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar için; imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi ile şirket kaşesi.
  • Vekâletmane ile katılacaklar için; Vekâletnamenin aslı (“uzlaşma” ibaresi bulunması şarttır) veya noter onaylı örneği, nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi.
  • Mükellefe yardımda bulunmak üzere bir meslek mensubu veya avukatın da bulundurulmak istenmesi halinde; bu kişilerin uzlaşma görüşmelerine katılabilmelerinin hukuki bir belgeye (sözleşme, vekâletname v.b) dayandırılması ve bu belgelerin de aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonucunda Anlaşılamazsa Dava Hakkı Var mı ?

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına/ temin edilemediğine dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.

Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı

Uzlaşma Talep Dilekçesi Nasıl doldurulur Dilekçe Nereden Alınır ? 4

Uzlaşma talep dilekçesini ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinin dilekçematik bölümünden gerekli bilgileri doldurarak. Doldurduktan sonra çıktısını alabilirsiniz. İkincisi olarak Vergi Dairesinden talep edebilirsiniz. Üçüncüsü ise aşağıda vereceğim linkten indererek doldurabilirsiniz.,

Uzlaşma talep dilekçesi doldurmak çok kolaydır. Çünkü istenen bilgiler basittir. İstenen bilgiler mükellefin adı soyadı adresi ihbarname numarası tebliğ tarihidir.

Uzlaşma Talep Dilekçesi Word Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz