2018 Vergi Cezası İndirimi Nasıl Olur Vergi Cezası İndirim Dilekçesi Doldurma

2018 Vergi Cezası İndirimi Nasıl Olur  Vergi Cezası İndirim Dilekçesi Doldurma

Vergi cezaları, Vergi mükelleflerinin karşılaşmaktan korktuğu bir durumdur. Ancak çoğu mükellefin Vergi Kanunlarında ki ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinden karşılaştığı bir durum olmuştur.

Vergi Cezası Nedir ?

Vergi cezası vergi mükelleflerin vergi kanunlarından sayılan vergi ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediği uymadığı zaman karşılaşacağı olumsuz durumdur. Kısacası Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenlere kesilir.

Vergi Daireleri Cumartesi Açık Mı 2018?Vergi Daireleri Kaça Kadar Açık?

Vergi Cezaları Hangi Kanunda düzenlenmiştir.?

Vergi cezaları 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Düzenlenmiştir. Vergi Cezaları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 331. maddesinden sonra düzenlenmiştir.

Vergi Ceza Türleri Nelerdir ?

213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre üç tür Vergi cezası vardır. Bunları Sayarsak.

  • Vergi Ziyaı Cezası

Vergi kayıp kaçağına yani vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda kesilir. Vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde. Mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

     Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde (kaçakçılık suçu) bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

   Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere. Kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

2018 Vergi Cezası için Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılır Şartları Nelerdir ?

  • Usulsüzlük Cezası

213 Sayılı Kanunun 351. maddesinde usulsüzlüğün tarifi verilmiştir. Kanunda Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. şeklinde tanımlanmıştır. Usulsüzlük vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usul şartlarına uyulmaması durumunda kesilen ceza türüdür.
Kanunda  iki tür usulsüzlük cezası düzenlenmiştir. Bunlar Usulsüzlük cezası ve Özel Usulsüzlük cezasıdır.

213 Sayılı Vergi usul Kanunun 352. Maddesinde Usulsüzlük cezası da kendi içinde ikiye ayrılmıştır. Birinci Derece Usulsüzlük cezası, ikinci derece usulsüzlük cezası.   Bu cezalar usulsüzlük ve şekli kurallara uymamak ağırsa birinci derece hafifse ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

  • Özel Usulsüzlük Cezası

Özel Usulsüzlük Cezasının tanımı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 353. Maddesinde yapılmıştır.  Özel Usulsüzlük cezası Kanuna göre Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile  aynı kanunun 352. maddesinde sayılan usulsüzlük durumlarının dışında ki diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasında kesilen ceza türüdür.

Özel usulsüzlük cezasının kesileceği durumları sayan maddeler 213 Sayılı Vergi usul Kanunun 353. Maddesi (Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması) , 355. Maddesi (Damga Vergisinde kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası), Mükerrer 355. madde  (Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için kesilecek Özel Usulsüzlük cezaları) maddelerine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

2018 Vergi Cezası İndirimi Nasıl Olur ?

2013 Sayılı Vergi Usul Kanunun 376. Maddesinde Vergi cezalarının peşin ödeme durumunda indirim yapılacağını düzenlemiştir.

 Maddeye göre ;

   İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı;

 İndirilir.

    Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

   Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

 Maddeyi açıklayacak olursak

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 376. Maddesine göre  vergi zıyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dilekçe ile vergi dairesine başvurur ve vade tarihinde ödenirse cezaların yarısı silinir.

376 Vergi Cezası İndirim dilekçesi Nasıl Doldurulur ?

Özel Usulsüzlük Cezası İndirim Dilekçesi de  denen 376 Vergi cezası indirim dilekçesi iki şekilde doldurabilirsiniz. İlk Olarak Gelir İdaresi Başkanlığının Sitesine girip orda bulunan Dilekçematikten Ceza İndirim Talebi bölümünden gerekli bölümleri doldurarak çıktısını alabilirsiniz. Yada ekte bulunan dilekçeyi indirerek doldurabilirsiniz. Dilekçede dolduracak bilgiler Ad Soyad TC Kimlik No  Adres İhbarname Cilt Numarası ve İhbarname Numarası ve İhbarname tebliğ tarihidir. İhbarname Cillt Numa376 dilekçesi

rası İhbarname Numarasının İlk Sekiz rakamıdır. Kalan ise İhbarname Numarasıdır.

376 Ceza İndirim Dilekçesi İndirim Dilekçesine Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

Fikrini Paylaş

Mail adresiniz kimseyle paylaşılmaz