1. Ana Sayfa
  2. Vergi Mevzuat
  3. 2018 Servis Taşımacılığı Yapan Kişiler KDV İadesini Nasıl Alabilir

2018 Servis Taşımacılığı Yapan Kişiler KDV İadesini Nasıl Alabilir

3065 Sayılı KDV Kanunda Kamu kurumları başta olmak üzere bazı hizmet ve mal alımları sırasında yaptıkları ödemelere ait KDV ‘lerin belirli bir bölümünü kesme zorunluluğu getirilmiştir.  Tevkifat yapılacak oran  hizmet ve malın çeşidine göre değişmektedir.

Kanunda belirtilen kişiler hizmet ve mal alımlarında Hesaplanan KDV’den aşağıda ki tabloda belirtilen oranda kesinti yapmak zorundadirlar.

Kısmi Tevkifat Oranları 2018 (güncel)

Tevkifat Yapılacak Mal ve Hizmetin Türü

KDV Tevkifat Oranı

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 3/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri 5/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) 9/10
Yapı denetim hizmetleri 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10

Tabloda da görüleceği üzere servis taşımacılığı yani genellikle öğrenci taşımacılığı yapanlara, Kanunda belirtilen kişiler tarafından servis hizmeti nedeniyle yapılacak ödemeler üzerinden Mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında servis taşımacılığı hizmetlerindeki hak edişlerinin KDV’sinden  5/10 oranında kesinti yapmaları gerekmektedir.

Kesinti yapılan miktarı mükellef bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak gerekli şartları yerine getirmesi durumunda mahsuben veya nakden olarak iade alabilir.

2018 Servis Taşımacılığı Yapan Kişilerin KDV İadesinde aranacak belgeler süreç nakden veya mahsuben olup olmamasına göre ve 5 bin lirayı aşıp aşmamasına göre değişmektedir.

Servis Taşımacılığı Hizmetlerindeki Kısmi Tevkifat Uygulamasında Nakden İade Nasıl Olur ?

Tevkifat uygulanan mükellefin muhasebecisi ilk olarak  Dönem KDV beyannamesinde tevkifat nedeniyle iade edilmesi gereken KDV yi beyannamede gerekli yerde gösterir.

Yine  İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.

Mükellefler, 1 No.lu KDV Beyannamesini verdikten sonra standart iade talep dilekçesi ile iade talebinde bulunabilir.

Nakden KDV İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

 Vergi Dairesi Nakden İade Talebini Nasıl Değerlendirir?

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade talepleri teminat ve/veya vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Nakden iade için, iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir.

Teminat Karşılığı İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde inceleme sonucu iade öngörülmüşse, inceleme yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükellefler tarafından iadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilmesi yeterlidir.

Vergi İnceleme Raporu ile İade

Mükelleflerin, bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde mükelleflerin teminat göstermemeleri halinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

HİS (Hızlı İade Sistemi) Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri, tutarına bakılmaksızın, teminat ve VİR aranılmadan yerine getirilir.

Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilir.

Mahsuben İade Talepleri Nasıl yerine Getirilir ?

Mahsuben İade talepleri iade tutarının beş bin lirayı aşıp aşmamasına göre değişmektedir.

  Beş Bin Lirayı Aşmayan Servis Taşımacılığından Kaynaklanan Mahsuben İade Talepleri

Servis taşımacılığı hizmetlerindeki kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan veBeş bin lirayı  aşmayan mahsuben iade taleplerinde takip etmeleri gereken yol ve iade süreci aşağıda ki gibidir.

Beş Bin Lirayı Aşmayan Mahsuben iade talepleri için ilk önce mükellefin muhasebecisi tarafından dönem beyannamesinin  iadeye uygun şekilde verilmesi ve ekinde eki Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirimin verilmiş olması gerekmektedir.

Beş Bin Lirayı Aşmayan Mahsuben KDV İade talebinde Gerekli Olan Belgeler

Beş Bin Lirayı Aşmayan Mahsuben KDV İade talebinin Vergi Dairesince Nasıl Değerlendirilir ?

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM tasdik raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

İade talebine ilişkin KDVİRA raporunun vergi dairesine gelmesi üzerine iade talebi değerlendirmeye alınır. Mahsup talebi, iade hakkı doğuran işleme ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun geldiği tarihte olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının mahsuben iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi kaydıyla yapılabilir.

        Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir. Vergi dairesine olan borçlara mahsup taleplerinde vergi daireleri, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile bildirirler. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz.

Beş Bin Lirayı Aşan Mahsuben KDV İade Talepleri 

Beş bin lirayı aşan KDV İade taleplerinin süreci aşmayan KDV iade süreci ile aynı olup sadece farklılık değerlendirilmesidir.

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade taleplerinde, 5.000 TL’yi aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

İade talebine ilişkin KDVİRA raporunun vergi dairesine gelmesi üzerine iade talebi değerlendirmeye alınır. Mahsup talebi, iade hakkı doğuran işleme ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanması, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda olumsuzluk bulunmaması ve mükellefin talebine bağlı olarak aşağıda belirtilen şartların sağlanması (teminat/VİR) halinde yerine getirilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının mahsuben iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi kaydıyla yapılabilir.

Beş Bin Lirayı Aşan Mahsuben İade Taleplerinde Gecikme Zammı Uygulanır

Beş Bin Lirayı Aşan Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş olması gerekir. Vergi dairesine olan borçlara mahsup taleplerinde vergi daireleri, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile bildirirler. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz.

30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

Vergi İnceleme Raporu ile Beş Bin Lirayı Aşan Mahsuben İade     

Mükelleflerin, bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade taleplerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.

 HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere Beş Bin Lirayı Aşan Mahsuben İade 

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri, tutarına bakılmaksızın, teminat ve VİR aranılmadan yerine getirilir. Bu mükelleflerin mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder.

Tevkifat KDV İadesi Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar Hangileridir ?

  • KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların),
  • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
  • İthalat sırasında uygulanan vergilere,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına

mahsuben iade edilebilir.

Vergi Dairesi Tarafından İade Ne Kadar Sürede Verilir ?

Vergi Dairesi tarafından İade süreci yaklaşık üç ay sürmektedir.

KYK Borcu Ne Zaman Vergi Dairesine Düşer?Vergi Dairesine Düşen Öğrenim Kredisi

Veraset Beyannamesi Nereye Verilir?Beyanname Vermeme Cezası Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi Nedir Kimler Yararlanır 2018 AGİ Tutarları

 

Yorum Yap

Yorum Yap