1. Ana Sayfa
 2. İcra Haciz Tecil
 3. Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir Peşinat verilir mi 2018 ?

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir Peşinat verilir mi 2018 ?

 

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? Mükellefler karşılaştıkları ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşebilirler. Zor duruma düşmeleri nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçlarını taksitlendirebilirler.

Vergi Borçlarını Vergi affı  haricinde taksitlendirme yolları vardır.  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkında Kanunun 48 ve 48 A Maddelerinde düzenlemiştir. Taksitlendirme şartları Nelerdir ? Tecil Faiz Oranı Nedir ? Taksitlendirme için kim Nereye başvurur ? Taksitlendirme Dilekçesi Nasıl doldurulur ? Hangi Vergi Borçları Taksitlendirilebilir ? 6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesine göre taksitlendirme yeni bir taksitlendirme olup son bir yıl vadeli borçlar diğer şartları tutuyorsa bu madde kapsamında 60 aya kadar  taksitlendirilebiliyor.

İlk olarak 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılacak Taksitlendirme Hakkında Bilgi Verelim

6183 48 Göre Tecil Taksitlendirme Şartları Nelerdir ?

 1. Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürme durumu varsa.
 2. Borçlu tarafından yazı ile istenmiş ise.
 3. 50 Bin lira üstü borcu varsa üzerine teminat gösterilmiş olması.

Şarttır.

Vergi Daireleri Vezne Çalışma Saatleri 2018. Veznede Kredi Kartı Geçer Mi?

6183 48 Göre Tecil Taksitlendirme Yapılırsa Faiz Alınıyor mu Oranı Ne  Kaç Taksite Kadar Taksit Yapılıyor ?

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? 6183 48 Göre taksitlendirme alınırsa Tecil faizi hesaplanarak alınır. Tecil faizi oranı yıllık % 12’dir.  6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine  göre  Azami taksitlendirme süresi 36 aya kadar yapılabilir. Uygulamada ise vergi daireleri taksit miktarlarını az tutmakta maksimum 24 aya kadar yapmaktadır.

6183 48 Göre Tecil Taksitlendirme için Kim Nereye Başvurması Gerekir

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? 6183 48 Göre Tecil Taksitlendirme için. Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler.
6183 48 göre tecil taksitlendirme için borçlu bulunan vergi dairelerine başvurulması gerekir.  Tecil ve taksitlendirme başvurusu, borcun ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

Son Dakika Vergide Yeni Dönem 7103 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı

Hangi Vergi Borçları Taksitlendirilebilir.

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu  harçları hariç), Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) Haklar, Ecrimisil ve ek vergiler dışındaki diğer borçlarınız için 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre tecil ve  taksitlendirme talep edilebilir. Ancak bu vergilere ait gecikme zamlarının  tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.

Katma Değer Vergisi için ayrı bir durum olup daha önceleri taksitlendirme yapılamıyordu. 2017 Yılının başında yapılan düzenleme ile KDV borçları 6 taksite kadar yapılabilir hale geldi.

6183 Sayılı Kanun 48. Maddesine Göre Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır Dilekçe Nasıl doldurulur ?

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? Borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesini talep eden borçluların, “Tecil ve Taksitlendirme Talep  Formu” ile bağlı bulundukları vergi dairesine, vergi dairesi  başkanlığına/defterdarlığa veya Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tecil Teksitlendirme formu veya dilekçesini Gelir İdaresi Başkanlığı DilekçeMatik Bölümünden gerekli bilgiler doldurularak. Doldurduktan sonra formun çıktısını alıp. yapacağı gibi. Ekte Paylaşacağımız Linkten boş dilekçeyi indirip formu doldurarak da  başvurabilirler.

6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesi Tecil taksitlendirme Nasıl Olur Şartları Nelerdir Kaç Taksite Kadar Yapılır Faiz Oranı Nedir ?

6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesine göre tecil taksitlendirme 2017 yılında 7020 sayılı kanunla getirilen bir taksitlendirme şekli olup uygulaması ise daha yeni başlamıştır.

Vergi Affında Son Durum 2018.Vergi Affı Çıktı Mı?

6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesi Tecil taksitlendirme Şartları

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması.
 • Maddeden yararlanılabilmesi için mükelleflerin tecil başvuru tarihi itibarıyla maddede yer verilen alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Tecil başvuru tarihi itibarıyla aralıksız en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması.
 • Tecil başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni sürelerinde verilmiş olması.
 • Kapsama giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcun, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenememiş olması.
 • Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 5 yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması.
 • Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin bulunması,.
 • Asıl amme borçlusu olunması,.
 • Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde bulunulması,

gerekmektedir.

6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesine Göre Taksitlendirilebilecek Borçlar Hangileridir ?

Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir? Bu maddeye göre taksitlendirilebilecek vergi borçları sınırlı tutulmuştur. Maddeye göre taksitlendirilebilecek alacaklar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve vergi cezaları ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı borçları taksitlendirilebilir.

6183 Sayılı Kanunun 48 A maddesine Göre Tecil taksitlendirme için başvuru Nereye Nasıl Yapılacak ?

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden mükellefler, borçlu bulundukları vergi dairesine  “48/AMaddesine Göre Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu”  ile başvuru yapabilirsiniz. Vergi Dairesi, başvuru formunuzu değerlendirmek üzere bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığında kurulan komisyona gönderir.

6183 Sayılı Kanunun 48 A Maddesine Göre Kaç Taksit Kaç Ayda Ödemeli taksit Yapılır ?

6183 Sayılı Kanunun 48 A Maddesine Göre yapılacak taksitler 60 aya kadar çıkabilmektedir. Bu taksitlendirmede diğerine göre farklı olarak. Bilanço veya işletme hesap özetlerinize göre yapılacak hesaplamalrda ki durumunuza göre iki ayda bir ödeme hakkı da verilebilecek.

6183 Sayılı Kanunun 48 A Maddesine Göre Yapalacak Taksitlendirme de Faiz Oranı Ne Kadar ?

48/A maddesi kapsamında tecil edilecek amme alacaklarına Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirlenmiş olan faiz oranı esas alınarak faiz uygulanacaktır. Ancak, madde hükmü ile Bakanlar Kuruluna, çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme ve belirlenen kriterlere bağlı olarak tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi verilmiştir.

24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Karar” ile konuya ilişkin aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır. Kısacası 0,05 ile 0,75 arasında değişen aylık faizler uygulanacaktır.

6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine Göre Tecil ve taksitlendirme Talep Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. Vergi Borçları Nasıl Taksitlendirilir Peşinat verilir mi başlıkta var ana yazı içeriğinde bir tek satır bilgi yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir